Deductibilitate CASS. Cum se recalculează baza impozabilă pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor

Românii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor vor putea deduce din impozitul anual, începând cu data de 1 ianuarie 2014, contribuția de asigurări sociale de sănătate, după ce ANAF a aprobat prin Ordinul nr. 2203/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 647/2015, procedura de recalculare a bazei impozabile din care se va efectua deducerea.

Cum se calculează baza impozabilă și cum se acordă deducerea de la plata CASS

Foto via © Shutterstock.com

Potrivit procedurii aprobate prin Ordinul ANAF nr. 2203/2015, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit titlului IX2 „Contribuţii sociale obligatorii“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal competent (vezi definiția acestuia la finalul articolului) recalculează venitul net/baza impozabilă din cedarea folosinţei bunurilor, pe fiecare sursă de realizare a venitului.

Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul fiscal se deduc de organul fiscal din veniturile realizate pe fiecare sursă din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă determinarea venitului net se efectuează în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

Recalcularea venitului net/bazei impozabile se efectuează pentru următoarele tipuri de venit:

 • venituri din închirieri şi subînchirieri de bunuri mobile şi imobile, precum şi veniturile din arendare;
 • venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria veniturilor din activităţi independente;
 • venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică.
  În categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor se cuprind şi cele realizate de persoanele care, în cursul anului, depăşesc numărul de 5 camere de închiriat.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate anuală datorată, alocată venitului realizat corespunzător fiecărei surse, potrivit pct. 36 din normele metodologice date în aplicarea art. 29625 alin. (41) din Legea nr. 571/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se deduce din:

 • venitul net anual declarat în formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România“, în situaţia contribuabililor care au obligaţia depunerii declaraţiei (rd. 3 „Venit net anual“ de la cap. II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit“, lit. B „Date privind venitul/câştigul net anual“);
 • venitul net declarat în formularul 260 „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale“, în situaţia contribuabililor care nu au obligaţia depunerii formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România“ (rd. 4 „Venit net estimat/Venit net determinat pe baza normelor de venit“ de la cap. II „Determinarea plăţilor anticipate cu titlu de impozit şi de contribuţii de asigurări sociale de sănătate“);
 • venitul declarat în formularul 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate“ (rd. 1 „Venit“ de la cap. II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit“, lit. B „Date privind venitul realizat“);
 • venitul bază de calcul al impozitului din formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“, în cazul contribuabililor care realizează venituri din arendare (rd. 14 „Venit bază de calcul al impozitului“, corespunzător contribuabilului, de la secţiunea E „Date privind impozitul pe venit“, subsecţiunea E3 „Date detaliate privind impozitul pe venit“ din anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“).

În vederea determinării venitului net anual impozabil, pierderea reportată din anii anteriori se deduce din suma stabilită, conform regulilor prevăzute la art. 80 din Codul fiscal. Astfel, pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură se reportează şi se compensează cu venituri obţinute din aceeaşi sursă de venit din următorii 5 ani fiscali.

Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:

 • reportul se efectuează cronologic, în funcţie de vechimea pierderii, în următorii 5 ani consecutivi;
 • dreptul la report este personal şi netransmisibil;
 • pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit. a, reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.

Organul fiscal determină impozitul pe venitul net anual impozabil datorat, pe fiecare sursă, pentru tipurile de venit menţionate, şi emite formularul 250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice“ sau formularul 251 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice“, după caz.

Decizia de impunere anuală se comunică contribuabilului potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. În termen de 24 de ore de la comunicarea deciziei de impunere, potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, compartimentul cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale persoane fizice procedează la înregistrarea în evidenţa fiscală a datei comunicării, precum şi la transferul debitelor către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori.

Prin organ fiscal competent se înţelege:

 • organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
 • organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
 • organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România, care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele prevăzute la lit. b.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *