Reducerea normei de venit pentru activitățile agricole a fost aprobată

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a anunțat recent faptul că s-a propus printr-un proiect realizat în comun cu Agenția Națională de Administrarea Fiscală, aprobarea unei proceduri privind reducerea normei de venit pentru activiățile agricole.

Norma de venit redusă în cazul recoltelor afectate de dezastre naturale

Foto via © Shutterstock.com

Pentru veniturile din activități agricole realizate de persoanele fizice, individual sau într-o formă de asociere, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale și care afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animale deţinute, norma de venit se reduce proporțional cu pierderea respectivă, potrivit prevederilor art.73 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. La pierderi se înscriu fenomene precum înghețul, grindina, poleiul, inundațiile, ploaia abundentă, seceta, dar și pagubele produse de animalele sălbatice.

Procedura de aplicare a prevederilor legale sus menționate se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru a putea produce efecte.

Constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor, potrivit art.73 alin.(8) din Legea nr.571/2003, se face:

– la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit;

– de o comisie constituită pe plan local, prin ordin al prefectului judeţului/municipiului Bucureşti, la propunerea directorului executiv al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti, dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, un reprezentant al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti şi un reprezentant al direcţiei generale regionale a finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Reducerea normei de venit se face de organul fiscal competent, la cererea contribuabilului, pe baza documentelor justificative eliberate de comisia de specialitate menționată mai sus.

Proiectul de ordin propune aprobarea modelului și conținutului următoarelor formulare, utilizate în aplicarea procedurii de reducere a normei de venit:

– cerere pentru constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor produse de calamitățile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale. Aceasta este întocmită de persoanele fizice/asocierile fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit. Cererea se depune la unitatea administrativ – teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul, în cel mult 72 ore de la data producerii acestuia, în cazul distrugerii ori vătămării culturilor agricole, plantaţiilor ori a rodului viilor, plantaţiilor pomicole, de hamei şi de arbuşti fructiferi, pieirii animalelor, păsărilor şi familiilor de albine. În cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează și certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în care să se precizeze că pieirea s-a datorat efectelor produse de evenimentele prevăzute la art.73 alin.(7) din Legea nr. 571/2003.

– proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor;

– cerere privind reducerea normei de venit, în cazul activităților agricole;

– referat privind reducerea normei de venit, potrivit art.73 alin.(7) din Legea nr.571/2003;

– decizie de respingere a cererii privind reducerea normei de venit, în cazul activităților agricole.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *