Poliția Locală Mediaș face angajări. Ce posturi sunt disponibile

„Direcţia Poliţia Locală Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie, astfel:

Consilier clasa I, grad profesional principal, Compartiment resurse umane și financiar – contabil – 1 post;

Polițist local, clasa III, grad profesional principal, Compartiment ordine și liniște publică, pază obiective la Serviciul ordine și liniște publică – 1 post;

Polițist local, clasa III, grad profesional asistent, Compartiment ordine și liniște publică, pază obiective la Serviciul ordine și liniște publică – 1 post;

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment ordine și liniște publică, pază obiective la Serviciul ordine și liniște publică – 2 posturi;

Polițist local, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment ordine și liniște publică, pază obiective la Serviciul ordine și liniște publică – 2 posturi.

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaş, str. Piaţa Corneliu Coposu nr.3, la data de 06.10.2015 (proba scrisă).

Probele stabilite pentru concurs sunt:

Selecţia dosarelor:

Proba scrisă în data de 06.10.2015 ora 10,00;
Interviul în data de 08.10.2015 ora 13,00.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaș, până la data de 25.09.2015.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde :

formularul de înscriere tip;
actul de identitate (original şi copie);
actul de studii (original şi copie);
permis de conducere (original şi copie);
cazierul judiciar;
adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
carnet de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
documente care să ateste faptul că nu a fost destituit(ă) dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individul de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Condiţiile generale de participare la concurs:

cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
cunoștințe de operare PC.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru funcția publică de consilier clasa I, grad profesional principal

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul economic, drept sau științe administrative;

– curs de specializare în domeniul resurselor umane;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.

Pentru funcția publică de polițist local clasa III, grad profesional principal

– studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.

Pentru funcția publică de polițist local clasa III, grad profesional asistent

– studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 6 luni.

Pentru funcția publică de polițist local clasa I, grad profesional asistent

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Drept, Ştiinţe administrative, Economic;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim un an.

Pentru funcția publică de polițist local clasa I, grad profesional debutant

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Drept, Ştiinţe administrative, Economic.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 7,00 – 15,00 la telefon: 0269/ 803881 și pe site-ul: www.politialocalamedias.ro, la secțiunea Angajări.

Bibliografia

Pentru funcția publică de consilier clasa I, grad profesional principal

– Legea nr. 155 / 2010 privind poliţia locală;

– Legea nr. 188 / 1999 (republicată) privind Statutul functionarilor publici, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală;

– Legea nr. 7 /2004 privind codul de conduita al funcţionarilor publici;

– Legea nr. 53/2003 privind Codul Munciiş

– Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

– OUG nr. 83/2014 (actualizată) privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice în anul 2015;

– H.G. 1332 / 2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

– H.G. 611 / 2008 (actualizată) pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

– HG nr. 286/2011(actualizată) privind cariera personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

– HG nr. 432/2004 (actualizată)privind dosarul profesional al funcţionarilor publici.

Pentru funcția publică de polițist local

– Legea nr. 155 / 2010 privind poliţia locală;

– Legea nr. 188 / 1999 (republicată) privind Statutul functionarilor publici, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 7 /2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;

– Legea nr. 61/1991 (republicată) privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

– Legea nr. 12/1990 (republicată) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite;

– H.G. 1332 / 2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

– Ordonanta nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare”, anunta Politia Locala Medias.

Loredana Bentan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *