Diplomele studenților care au urmat facultăți neautorizate vor fi recunoscute de Ministerul Educației

Joi, 3 septembrie 2015, vor intra în vigoare prevederile unui recent act normativ prin care se acordă dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi se sancţionează instituţiile de învăţământ care şcolarizează fără autorizare. Ordonanța Guvernului nr. 42/2015 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 659/2015 din 31 august.

Se recunosc diplomele studenților care au început studiile înainte de anul universitar 2011-2012

© Shutterstock.com

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 42/2015 au dreptul de a beneficia de acte de studii recunoscute de către stat, care atestă finalizarea studiilor, absolvenţii înmatriculaţi anterior începerii anului universitar 2011-2012, care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevăzute la art. 143 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, la instituţii de învăţământ superior acreditate şi care au fost înmatriculaţi, după caz:

a) la programe de studii organizate la forme de învăţământ şi/sau în locaţii geografice neautorizate;

b) la programe de studii organizate în limbă de predare neautorizată;

c) peste capacitatea maximă de şcolarizare aprobată;

d) la programe de studii aflate în curs de autorizare, la data înmatriculării;

e) la programe autorizate/acreditate, cu nerespectarea condiţiilor de înmatriculare sau mobilitate.

În termen de 30 de zile de la solicitarea instituţiei de învăţământ superior acreditate, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice aprobă numărul de formulare tipizate necesare pentru beneficiariide mai sus, procedura de aprobare a formularelor tipizate care atestă finalizarea studiilor urmând a fi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

De dreptul de recunoaștere a diplomelor beneficiază şi absolvenţii înmatriculaţi la programe de studii autorizate/acreditate organizate la forma de învăţământ la distanţă şi care au parcurs, cu aprobare, 2 ani de studii într-un singur an.

O diplomă eliberată, în condiţiile legii, de către o instituţie de învăţământ superior acreditată atestă finalizarea studiilor, este recunoscută de stat şi reprezintă un înscris oficial. Diplomele eliberate astfel sunt valabile până la anularea acestora, în condiţiile legii, de către emitent sau de către instanţele judecătoreşti.

Au dreptul de a beneficia de recunoaşterea actelor de studii, la cerere, în vederea accesului, după caz, la muncă ori la continuarea studiilor, oriunde în străinătate, absolvenţii care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevăzute la art. 143 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la programe de studii autorizate/acreditate şi ale căror acte de studii conţin neconcordanţe cu unele dintre elementele Nomenclatorului domeniilor şi al programelor de studii universitare, domeniile şi programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, ce se aprobă, anual, prin hotărâre a Guvernului.

Neconcordanţele reprezintă vicii de formă a formularelor tipizate ale actelor de studii sau de completare a acestora în raport cu nomenclatorul prevăzut la art. 138 alin. (5) din Legea 1/2011. Îndreptarea neconcordanţelor este susţinută în mod indubitabil de către instituţia de învăţământ superior acreditată prin documentele de şcolarizare şi finalizare studii aferente, asumate de către senatul universitar şi rector.

Lista beneficiarilor poate fi extinsă, după caz, de Ministerul Educației

Ordonanța Guvernului nr. 42/2015 prevede de asemenea că, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în calitate de autoritate de stat în domeniul educaţiei şi învăţământului, poate recunoaşte, prin ordin al ministrului, studiile şi pentru alţi beneficiari care au fost vătămaţi în drepturile lor, dacă se face dovada că s-au aflat într-o eroare comună şi invincibilă.

Consiliul de etică şi management universitar, denumit în continuare CEMU, din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice este împuternicit să constate cazurile în care absolvenţi cu diplomă ai instituţiilor de învăţământ superior acreditat au fost vătămaţi în drepturile lor prin nerecunoaşterea diplomelor, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

CEMU este împuternicit să constate contravenţia la solicitarea oricărui absolvent cu diplomă eliberată de către o instituţie de învăţământ superior acreditată, în cazurile în care validitatea acesteia nu este recunoscută în procesul de angajare sau pentru continuarea studiilor.

În urma sesizării studentului, CEMU solicită rectorului şi senatului instituţiei de învăţământ superior acreditate, emitentă a diplomei, să procedeze la verificarea şcolarizării şi eliberării actului de studii.

Pe baza constatărilor înaintate de către rectorul instituţiei de învăţământ superior acreditate şi a propriilor verificări, CEMU adoptă o hotărâre prin care stabileşte, după caz, contravenţia aplicabilă universității emitente a diplomei de studii.

Abaterile administrative și sancțiunile aplicate universităților care nu respectă legea

Constituie abatere administrativă şi se sancţionează cu amendă, al cărei cuantum este egal cu de 10 ori valoarea taxelor de şcolarizare încasate, pentru numărul de studenţi înmatriculaţi peste capacitatea maximă de şcolarizare aprobată pentru respectivul program de studii, instituţiile de învăţământ superior care înmatriculează studenţi peste această capacitate maximă de şcolarizare.

Constituie abatere administrativă şi se sancţionează cu amendă, al cărei cuantum este egal cu de 10 ori valoarea taxelor de şcolarizare încasate, instituţiile de învăţământ superior care au şcolarizat la un program de studii organizat ca neautorizat.

Sancțiunile pentru cele două tipuri de abateri administrative de mai sus se aplică doar pentru fapte săvârşite începând cu anul universitar 2015-2016.

Totodată, constituie contravenţie nerecunoaşterea validităţii diplomelor eliberate de către instituţiile de învăţământ superior acreditate, de către orice persoană fizică sau juridică în procesul de angajare sau pentru continuarea studiilor, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei. Această prevedere va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2015 în Monitorul Oficial, respectiv la data de 30 septembrie 2015.

Sumele rezultate din amenzile prevăzute mai sus se varsă la bugetul de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice fiind împuternicit să constate abaterile administrative printr-o procedură care va fi aprobată ulterior.

Împotriva procesului-verbal de aplicare a sancţiunilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 42/2015 se poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta. Dreptul persoanelor de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.

Şcolarizarea şi înmatricularea studenţilor cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare sau privind depăşirea capacităţii de şcolarizare aprobate se sancţionează după cum urmează:

a) programul de studii respectiv intră în lichidare, în cazul în care încălcarea dispoziţiilor legale se referă la un singur an universitar şi la un singur program de studii (sancțiune aplicată pentru fapte săvârşite începând cu anul universitar 2015-2016);

b) universitatea intră în lichidare şi se efectuează demersurile legale pentru desfiinţare, în cazul în care se constată încălcarea dispoziţiilor legale la două sau mai multe programe de studii universitare ori încălcarea prevederilor legale se constată pe parcursul a cel puţin 2 ani universitari consecutivi.

Anual, în termen de 6 luni de la începerea fiecărui an universitar, instituţiile de învăţământ superior transmit Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice tabele nominale cu toţi studenţii înmatriculaţi la fiecare program de studii, pentru fiecare domeniu, formă de învăţământ, limbă de predare, locaţie geografică. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pe baza tabelelor, va verifica dacă fiecare student este înmatriculat legal.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *