Decizia ASF prin care se constată insolvenţa Societății Asigurare-Reasigurare ASTRA – S.A.

Luni, 31 august, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 657/2015 decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2034/2015 privind închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, revocarea administratorului special, stabilirea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii de faliment şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA – S.A.

Redăm în cele ce urmează, conținutul deciziei.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, identificată cu CIF 31588130 şi contul bancar RO83TREZ7005025XXX007370, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată legal prin domnul Mişu Negriţoiu, în calitate de preşedinte, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

conform art. 5 lit. l), art. 8 alin. (2) lit. a) şi art. 14 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, prevederile Deciziei A.S.F. nr. 42/18.02.2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA–S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 18 februarie 2014, astfel cum a fost completată prin Decizia A.S.F. nr. 999/26.05.2015 privind completarea art. 4 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 42/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 28 mai 2015, şi ale Deciziei nr. 43/18.02.2014 privind desemnarea KPMG ADVISORY – S.R.L., cod unic de înregistrare nr. 13204347, J40/6657/2000, şoş. Bucureşti–Ploieşti nr. 69–71, Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin Şerban Cristian Toader, identificat cu CI, seria RR, nr. 687411, eliberată de S.P.C.L.E.P., sectorul 4, la data de 22.06.2010, în calitate de administrator special la Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA – S.A.,

în baza Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, adoptată în şedinţa din data de 26.08.2015, conform art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. S.A.-DSC/6454/25.08.2015 a Direcţiei de supraveghere şi control – S.A.R. din cadrul A.S.F. privind stadiul de implementare şi îndeplinire a planului de măsuri de redresare financiară de către administratorul special al Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA – S.A.., s-au dispus închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, revocarea administratorului special desemnat, constatarea stării de insolvenţă, solicitarea intrării în procedura de faliment şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA – S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, sectorul 3, J40/305/1991, cod unic de înregistrare R 330904, înmatriculată în registrul asigurătorilor cu nr. RA-005 din data de 10 aprilie 2003,

avându-se în vedere următoarele motive de fapt şi de drept:

Prin Decizia A.S.F. nr. 42 din 18 februarie 2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară a dispus deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA – S.A.., ca urmare:

– a nerespectării prevederilor art. 3 alin. (4) şi (5) din Normele privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că la data de 31 decembrie 2013 societatea nu a constituit şi nu a menţinut rezerva de daune conform legii;

– a diminuării coeficientului de lichiditate aferent activităţii de asigurări generale la data de 31 decembrie 2013, sub limita prevăzută la art. 6 din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– a neîndeplinirii măsurilor stabilite în sarcina societăţii prin Decizia C.S.A. nr. 217 din 26 aprilie 2013;

– a influenţării nivelului marjei de solvabilitate aferente activităţii de asigurări generale, ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale şi a Deciziei C.S.A. nr. 217/26.04.2013, în sensul că valoarea marjei de solvabilitate disponibile scade sub valoarea marjei de solvabilitate minime.

De asemenea, prin decizia de deschidere a procedurii de redresare financiară prin administrare specială, KPMG ADVISORY – S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, sos. Bucureşti–Ploieşti nr. 69–71, sectorul 1, având cod unic de înregistrare nr. 13204347, J40/6657/2000, a fost desemnat în calitate de administrator special.

Principalele măsuri de redresare financiară în vederea restabilirii situaţiei financiare a asigurătorului, puse în aplicare de administratorul special desemnat, şi măsuri cu caracter prudenţial au fost următoarele:

  1. iniţierea în regim de urgenţă a procedurilor legale de majorare a capitalului social până la un nivel care să permită societăţii respectarea cerinţelor de solvabilitate şi lichiditate;
  2. monitorizarea strictă a fluxurilor de numerar;
  3. efectuarea de investiţii în valori mobiliare şi imobiliare constând numai în plasamente în depozite bancare şi titluri de stat/certificate de trezorerie;
  4. înstrăinarea bunurilor şi/sau activelor societăţii de asigurare, numai cu aprobarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară;
  5. recuperarea împrumuturilor acordate în cadrul grupului şi interzicerea acordării de noi împrumuturi;
  6. inventarierea şi evaluarea, conform normelor în vigoare, a creanţelor înregistrate în evidenţele societăţii şi anularea creanţelor din asigurare aferente contractelor ieşite din perioada de valabilitate, cu înregistrarea rezultatelor în contabilitatea societăţii;
  7. închiderea în condiţii amiabile a litigiilor aferente unor poliţe cu impact semnificativ asupra situaţiei financiare a asigurătorului;
  8. reanalizarea politicii de reasigurare.

Din informaţiile cuprinse în rapoartele lunare, precum şi din raportul administratorului special privind efectele rezultatului măsurii de majorare a capitalului asupra şanselor de redresare a Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA – S.A. şi din raportul privind cauzele şi principalele situaţii care au condus la deteriorarea lichidităţii şi solvabilităţii societăţii până la declanşarea procedurii de redresare financiară, comunicate A.S.F. cu Adresa K.P.M.G. Advisory – S.R.L. nr. 3.253/25.08.2015, au rezultat următoarele:

– la începerea procedurii de redresare financiară, valoarea datoriilor exigibile aferente daunelor aprobate la plată era de 77 milioane lei (17 martie 2014), iar, în prezent, valoarea datoriilor cumulează 105 milioane lei, în timp ce valoarea disponibilităţilor, pentru aceeaşi perioadă, s-a diminuat de la aproximativ 20 milioane lei până la 3,5 milioane lei, sold zilnic;

– valoarea datoriilor restante ale societăţii pentru care creditorii au solicitat executarea silită, daunele aprobate la plată pentru care părţile prejudiciate au obţinut sentinţe executorii împotriva asigurătorului, sumele datorate către unităţile reparatoare cu care societatea colaborează, daunele aferente dosarelor de carte verde şi sumele de plată către asigurători RCA, provenind din regrese, afectează capacitatea societăţii de a-şi onora obligaţiile;

– etapa a doua a majorării de capital social prin aport în numerar nu s-a finalizat cu succes, înregistrându-se subscrieri nesemnificative, în raport cu necesarul de lichiditate şi solvabilitate al societăţii;

– absenţa unei surse alternative pentru infuzia de capital social în sumă de 425 milioane lei (urmată de o nouă majorare până la concurenţa deficitului de capital) face imposibilă restabilirea situaţiei financiare a societăţii în cadrul procedurii de redresare financiară cu efect în incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilităţi băneşti.

Având în vedere că măsurile aplicate în cadrul procedurii de redresare financiară nu au putut conduce la atingerea scopului urmărit şi la înlăturarea cauzelor care le-au generat, situaţia financiară a asigurătorului nefiind restabilită, conducând la incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilităţi băneşti a asigurătorului, societatea se află în starea de insolvenţă astfel cum este definită de art. 3 lit. j) pct. 1 şi 3 din Legea nr. 503/2004, republicată.

Astfel, în vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale asiguraţilor, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a dispus închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, revocarea administratorului special, constatarea stării de insolvenţă, solicitarea intrării în procedura de faliment, precum şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA – S.A.,

drept pentru care emite următoarea decizie:

Art. 1

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. b) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, se dispune închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA – S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, sectorul 3, J40/305/1991, cod unic de înregistrare R 330904, înmatriculată în registrul asigurătorilor cu nr. RA-005 din data de 10 aprilie 2003.

Art. 2

(1) În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 503/2004, republicată, se dispun revocarea şi încetarea atribuţiilor de administrator special prevăzute în Decizia A.S.F. nr. 42 din 18 februarie 2014, a KPMG ADVISORY – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, şos. Bucureşti–Ploieşti nr. 69–71, sectorul 1, cod unic de înregistrare nr. 13204347, J40/6657/2000.

(2) De la data revocării şi încetării atribuţiilor administratorului special, conducerea societăţii este asigurată de către consiliul de supraveghere şi directoratul asigurătorului.

Art. 3

Se constată starea de insolvenţă a Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA – S.A. astfel cum este definită de art. 3 alin. (1) lit. j) pct. 1 şi 3 din Legea nr. 503/2004, republicată, şi se dispune solicitarea intrării în procedura de faliment, conform prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b) teza a II-a din acelaşi act normativ.

Art. 4

Se dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA – S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, sectorul 3, J40/305/1991, cod unic de înregistrare R 330904, înmatriculată în registrul asigurătorilor cu nr. RA-005 din data de 10 aprilie 2003, conform dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 503/2004, republicată.

Art. 5

(1) Societatea are obligaţia predării în termen de cel mult 30 de zile de la publicarea deciziei de închidere a procedurii de redresare financiară prin administrare specială către Fondul de garantare a evidenţelor complete ale dosarelor de daună, precum şi a evidenţelor tehnico-operative şi contabile aferente acestor dosare, în vederea publicării listei potenţialilor creditori în asigurări, conform art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată.

(2) Asigurătorul va lua toate măsurile necesare notificării asiguraţilor atât cu privire la posibilitatea acestora de a denunţa contractele de asigurare încheiate cu Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA – S.A., cât şi cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare achitate, aferente acestor contracte, proporţional cu perioada cuprinsă între momentul denunţării şi cel al expirării duratei lor de valabilitate.

(3) Orice persoană care invocă un drept de creanţă împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare valabilă, între data închiderii procedurii de redresare financiară şi cea a denunţării contractelor de asigurare, poate solicita deschiderea dosarului de daună printr-o cerere adresată Fondului de garantare a asiguraţilor potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor.

Art. 6

Neîndeplinirea în mod corespunzător a obligaţiilor prevăzute în prezenta decizie atrage răspunderea membrilor consiliului de supraveghere şi a conducerii executive a asigurătorului.

Art. 7

(1) Împotriva deciziei societatea de asigurare poate face contestaţie la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 10 zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.

(2) Prezenta decizie este executorie conform art. 19 din Legea nr. 503/2004, republicată.

Art. 8

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *