Angajări la ANAF – Direcția Antifraudă Fiscală. Fiscul organizează pe 31 octombrie 2015 concurs pentru ocuparea unui număr de 166 posturi

Direcţia antifraudă fiscală este în căutarea unor noi angajați. Astfel, potrivit unui anunț publicat pe pagina de cariere a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, începând cu 31 octombrie va avea loc un concurs pentru ocuparea a 166 de posturi în mai multe dintre direcțiile regionale DAF, precum și la direcția generală de la București. La concursul din octombrie nu sunt vacante posturi la direcția responsabilă de județul Sibiu.

În data de 31 octombrie 2015 va avea loc proba scrisa a concursului pentru ocuparea unui număr de 166 posturi la Direcţia generală antifraudă fiscală.

Înscrieri și condiții de participare la concurs

Înscrierile se fac în perioada 30 septembrie – 14 octombrie 2015, în zile lucrătoare, între orele 8:30 – 17:00 (luni – joi) şi 8:30 – 14:30 (vineri). Dosarele se depun de către candidaţi la sediul Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala (Direcţia generală a vămilor) din strada Matei Millo nr.13, sector 1, Bucuresti, parter, sala de şedinţe.

Condiţii de participare la concurs:

(Notă: toate anexele menționate în condițiile de concurs pot fi vizualizate mai jos, in aceasta pagina)

 • condiţii generale prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea funcţiilor publice, respectiv:
 1. cetăţenie română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. sa nu fi fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. sa nu fi fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. sa nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional superior – 9 ani;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional principal – 5 ani;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional asistent – 1 an;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional debutant – nu este necesara.
 • condiţii specifice, astfel cum sunt redate in anexele nr. 1 si 2.

Dosarul de concurs trebuie sa conţină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere privind participarea la concurs (imprimata faţă-verso), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
 4. copia diplomei de licenţă sau echivalentă;
 5. copia carnetului de muncă sau adeverinţă doveditoare a vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia permisului de conducere, categoria B, dupa caz;
 7. cazierul judiciar;
 8. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfăşurării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;
 9. o declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4;
 10. curriculum vitae, potrivit modelului comun european, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5;
 11. documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (7), lit. b) şi c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 144/2014, respectiv avizul psihologic care priveşte evaluarea psihologică complexă a candidatului şi avizul psihologic cu privire la aprecierea nivelului de integritate al candidatului. Certificatele trebuie să fie eliberate cu cel mult 3 luni anterior desfăşurării concursului. Cele doua certificate trebuie emise in urma unei sesiuni unitare de examinare realizate de catre acelasi psiholog. Lista personalului şi a entităţilor acreditate, respectiv autorizate să realizeze evaluările psihologice complexe şi de integritate se publică pe site-ul web al Colegiului Psihologilor din România – copsi.ro – şi pe site-ul web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – www.anaf.ro .

Detalii concurs Direcția Antifraudă Fiscală – 31 octombrie 2015Anexa 1 Lista posturilor vacante din cadrul Direcţiei Generale de Antifraudă Fiscală – Direcţia de combatere a fraudelorAnexa 2 Lista posturilor vacante cu excepţia posturilor din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelorAnexa 3 Cerere de inscriereAnexa 4 Declaraţie pe proprie răspundereAnexa 5 Model CV europeanBibliografie pentru concursListă furnizori servicii psihologice autorizateModel adeverinţă vechimeModel aviz psihologic-evaluare psihologică complexăModel aviz psihologic-evaluare psihologică a intregrităţii

Documentele componente ale dosarului de concurs vor fi indosariate intr-un dosar cu sina (cartonat).

Vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor dobândită anterior datei de 01.01.2011 va fi atestată prin inscrierile din cartea de muncă, iar vechimea dobândită în muncă şi/sau în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011 va fi atestată prin adeverinţe care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al preşedintelui Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul tehnic al comisiei de examinare şi evaluare.

Cererea de înscriere poate fi listata de pe site-ul ANAF sau se pune la dispoziţia candidaţilor de către Agenţie, prin grija secretarului tehnic al comisiei de examinare şi evaluare.

Sunt considerate complete dosarele de concurs care conţin toate documentele prevăzute, până la termenul limită al perioadei de înscriere stabilit în anunţul de concurs.

Concursul constă în trei etape, după cum urmează:

 1. selecţia dosarelor de înscriere
 2. proba scrisă
 3. interviul

Proba scrisa consta in rezolvarea unor teste-grila si se va desfasura in data de 31 octombrie 2015.

Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii functiilor publice pentru care se organizeaza concursul. Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs aprobate de preşedintele Agenţiei, astfel încat să asigure verificarea capacităţii de analiză şi sinteză a candidaţilor, in concordanta cu nivelul si specificul functiilor publice pentru care se organizeaza concursul.

Bibliografia aferenta este cea prevazuta în anexa nr. 6 la prezentul anunţ.

Mentionam ca Regulamentul de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.677/2013.

Pentru inscrierea candidatilor in cele mai bune conditii, fara afectarea timpului de depunere si asigurarea depunerii in termenul prevazut de lege, facem un apel catre persoanele care se inscriu la concurs să ia toate masurile in vederea utilizarii intregii perioade de depunere a dosarelor de inseriere, astfel incat sa se evite eventualele aglomeratii in ultima zi prevazuta pentru inscriere .

Mai multe detaliiRelatii suplimentare se pot obtine la telefon 319.97.59 / 319.97.68 / int.2018, 2492, 2026, 2011, 2047, 2059 si 1342, precum şi pe site-ul www.anaf.ro

Trebuie ştiut că salariul minim al unui debutant porneşte de la 2.100 de lei, iar în funcţie de vechimea în muncă, un angajat al ANAF poate câştiga chiar şi 4.940 lei.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *