Angajări la DIICOT

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) va angaja 10 noi specialişti antifraudă pe lângă cei 45 existenţi, dar şi un specialist IT şi un tehnician criminalist, se arată într-un proiect de ordin al ministrului Justiţiei.

Numărul de posturi de specialişti antifraudă a fost suplimentat cu încă 10 posturi, în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 326/2015 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public, cu modificarea în mod corespunzător a statului de funcţii şi de personal al direcţiei ( Ordinul ministrului justiţiei nr. 2152/C/01.07.2015), se arată în nota de fundamentare a proiectului de ordin supus în prezent dezbaterii publice.

Același document explică și că necesitatea înfiinţării funcțiilor de specialist IT și a celei de tehnician criminalist derivă din faptul că nu a existat o structură informatică proprie în vederea realizării activităţilor de gestionare a serverelor, a echipamentelor informatice, asigurarea suportului tehnic pentru realizarea conexiunilor informatice cu aplicaţiile direcţiei, funcţionarea sistemului ECRIS şi a serviciilor de specialitate privind legăturile cu alte instituţii, precum şi a realizării activităţilor tehnice menţionate expres în noul Cod de procedură penală.

Totodată, din organigrama DIICOT dispare categoria „muncitorului calificat” și este înlocuită cu funcția de „expert” deoarece, la data de 29.04.2013, postul de muncitor calificat a fost transformat în post de expert, modificarea posturilor fiind reflectată în statul de funcţii şi de personal aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr. 1546/C/2013).

„Transformare a fost necesară întrucât a crescut gradul de complexitate a activităţilor specifice desfăşurate în cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ al direcţiei, iar postul de muncitor era vacant”, se motivează în nota proiectului.

Ce posturi noi apar și ce atribuții au specialiștii DIICOT care urmează să fie angajați în 2016

Textul proiectului de lege, al cărui conținut îl redăm în cele ce urmează, detaliază modificările care se vor face în structura DIICOT, dar și ce atribuții vor avea noii specialiști antifraudă.

Art. I. – Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1226/C/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 1 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:

La art. 21 după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1 cu următorul cuprins:

b1) specialiști antifraudă;

La art. 23, litera A, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1 cu următorul cuprins:

„b1) specialist IT;”

La art. 23, litera A, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1 cu următorul cuprins:

„ c1) tehnician criminalist;”

Art. 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

   „Art. 24 – Funcţiile personalului economic şi administrativ din structura centrală, în ordine ierarhică, sunt următoarele:

a) manager economic;

b) şef serviciu;

c) şef birou;

d) consilier;

e) referent;

f) expert.”

După articolul 26, se introduce articolul 261 cu următorul cuprins:

„Art. 261 (1) Specialiștii antifraudă din cadrul structurii centrale își desfășoară activitatea sub autoritatea procurorului șef direcție.

(2) Specialiștii antifraudă din cadrul structurii teritoriale își desfășoară activitatea sub autoritatea procurorului șef serviciu.”

Art. 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 30 – Procurorii conduc, supraveghează şi controlează nemijlocit actele de cercetare penală efectuate de ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară, precum şi activităţile efectuate de specialiști și specialiștii antifraudă.”

După articolul 68, se introduc articolele 681 și 682 cu următorul cuprins:

„Art. 681 Specialiștii antifraudă din cadrul structurii centrale și teritoriale au următoarele atribuții:

a) din dispoziția scrisă a procurorului, întocmesc constatări tehnico-științifice în dosare penale din domeniul evaziunii fiscale, fraudei fiscale și vamale, materializate în rapoarte de constatare;

b) efectuează investigații financiare în vederea indisponibilizării de bunuri;

c) realizează orice alte verificări în materie fiscală dispuse de procuror;

d) în vederea soluționării unitare a cauzei, colaborează permanent cu procurorul, la instrumentarea dosarului penal;

e) exercită orice alte atribuții ce le revin potrivit legii, regulamentelor, ordinelor sau dispuse de procurorul șef al serviciului teritorial ori de conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în condițiile legii.

Art. 682 – Atribuțiile prevăzute la art. 681 se completează cu atribuțiile prevăzute în fișa postului.”

Art. 77, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 77 – (1) Personalul auxiliar de specialitate din structura centrală a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este format din grefier şef direcţie, grefieri şefi serviciu, grefieri, specialiști IT, tehnicieni criminaliști şi agenţi procedurali.”

După articolul 80, se introduc articolele 801 și 802 cu următorul cuprins:

„Art. 801 Atribuţiile specialiștilor IT:

a) desfăşoară activităţi specifice domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

b) elaborează proiectele în domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

c) realizează, implementează şi exploatează sistemele informatice în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism ;

d) analizează, evaluează şi formulează propuneri privind asigurarea necesarului de tehnică de calcul;

e) asigură eficientizarea permanentă a utilizării tehnicii de calcul;

f) asigură elaborarea, actualizarea şi aplicarea politicii de securitate informatică a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

g) monitorizează asigurarea securităţii informaţiilor create şi stocate pe sistemele informatice utilizate de personalul direcției;

h) creează şi întreţine aplicaţiile software;

i) instruiesc, asigură asistenţă tehnică şi suport pentru personalul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism în utilizarea produselor software/hardware;

j) participă la toate fazele proiectelor privind achiziţionarea sau dezvoltarea de aplicaţii/produse software/hardware, respectiv la: întocmirea caietelor de sarcini, participarea în comisiile privind achiziţiile publice, recepţia produselor, instalarea, darea în exploatare şi administrarea acestora;

k) proiectează, realizează şi administrează bazele de date;

l) administrează aplicaţiile şi serverele pe care sunt instalate;

m) furnizează servicii de internet, e-mail şi mesagerie instant pentru utilizatorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

n) realizează arhivarea datelor create și stocate pe sistemele informatice utilizate de personalul direcției, precum şi restaurarea lor, în caz de incident;

o) întreţin şi actualizează site-ul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

p) monitorizează accesul la servicii, aplicaţii şi servere;

q) instalează şi configurează servere, firewall-uri şi echipamente de reţea;

r) exercită orice alte atribuţii prevăzute de legi, regulamente şi ordine sau stabilite din dispoziţia conducerii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în condiţiile legii.

Art. 802 – Atribuțiile tehnicienilor criminaliști:

a) efectuează activităţile criminalistice în cauze de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

b) asigură evidenţa corpurilor delicte, precum şi a celorlalte mijloace de probă ridicate de procuror şi care nu pot fi ataşate la dosar, semnează de primirea acestora şi le înregistrează în registrul de evidenţă a corpurilor delicte (R-11);

c) răspunde de securitatea depozitării, precum şi de buna păstrare şi conservare a corpurilor delicte şi a celorlalte mijloace de probă;

d) execută activităţi de fixare, prin mijloace audio şi video, a actelor procedurale;

e) contribuie la punerea în executare a autorizaţiilor de interceptare şi înregistrare    a convorbirilor, comunicărilor şi imaginilor;

f) asigură sprijin tehnico-logistic în cursul efectuării actelor de urmărire penală în cauze de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

g) întreţine mijloacele tehnice proprii;

h) efectuează orice alte activităţi cu caracter tehnic în cauze de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

11. 82 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 82 – (1) Serviciile teritoriale sunt conduse de procurori șefi serviciu și au în structură procurori, specialiști antifraudă, grefieri șefi serviciu, grefieri și șoferi.” 11. Art. 88, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ b) conduc şi coordonează activitatea de cercetare penală efectuată de ofiţerii de poliţie judiciară, precum şi activităţile efectuate de specialişti și de specialiștii antifraudă;”

  1. La art. 92, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Pentru numirea în funcția de specialist IT sunt necesare îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) – d) și absolvirea de studii superioare de specialitate.”

Loredana Bențan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *