Angajări la ANAF Antifraudă fiscală, martie 2016. Lista posturilor disponibile la Direcția Regională Antifraudă Fiscală Sibiu

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează în perioada 3 februarie – 5 martie 2016, un concurs pentru ocuparea unui număr de 271 posturi la Direcţia generală antifraudă fiscală. Dintre acestea, un număr de șase posturi sunt scoase la concurs la Direcția Regională Antifraudă Fiscală Sibiu.

Înscrierile se fac în perioada 3 februarie – 17 februarie 2016, în zile lucrătoare, între orele 8:30 – 17:00 (luni – joi) şi 8:30 – 14:30 (vineri). Dosarele se depun de către candidaţi la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (Registratura generală) din strada Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, parter.

Șase posturi de inspector antifraudă fiscală disponibile la Direcția Regională Antifraudă Fiscală Sibiu

DIRECŢIA SERVICIUL TOTAL POSTURI VACANTE Condiţii de ocupare a posturilor vacante
din care: INSPECTOR ANTIFRAUDĂ
DEBUTANT ASISTENT PRINCIPAL SUPERIOR
DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 7 SIBIU Serviciul de control antifraudă 1 1 1 – studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori echivalentă;
– promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
– promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
– posesor permis de conducere categoria B;
– disponibilitatea la delegări, detaşări şi deplasări în ţară/străinătate;
– disponibilitatea la program de lucru prelungit;
– condiţie fizică si psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
– abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare; capacitateadecizională, inclusiv în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice
Serviciul de control antifraudă 2 0
Serviciul de control antifraudă 3 0
Serviciul de control antifraudă 4 0
Serviciul de control antifraudă 5 0
Serviciul de control antifraudă 6 0
Serviciul de control antifraudă 7 0
Serviciul de control antifraudă 8 1 1
Serviciul de control antifraudă 9 0
Serviciul de analiză și programare 0
Serviciul sinteză și raportări 0
DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 7 SIBIU Compartimentul cooperare interinstituțională 4 2 2 – studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în stiinte juridice:
– promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
– promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală din punct de vedere psihologic şi al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condiţiile legii;
– disponibilitatea la delegări, detaşări şi deplasări în ţară/străinătate;
– disponibilitatea la program de lucru prelungit;
– condiţie fizică şi psihică corespunzătoare efortului fizic şi intelectual prelungit;
– abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situaţii de criză, asumarea responsabilităţii, păstrarea confidenţialităţii lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute, fidelitate faţă de instituţie, rezistenţă la stres, abilităţi de comunicare orală şi scrisă, capacitatea de a lucra individual şi în echipă, ţinută morală şi decentă în exerciţiul funcţiei publice
Total DRAF 7 SIBIU 6 0 3 2 1

Condiţii de participare la concurs:

 1. condiţii generale prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea funcţiilor publice, respectiv:
  • cetăţenie română şi domiciliul în România;
  • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
  • vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  • capacitate deplină de exerciţiu;
  • o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
  • îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
  • sa nu fi fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • sa nu fi fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  • să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
 2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional superior – 9 ani;
 3. vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional principal – 5 ani;
 4. vechimea în specialitatea studiilor    necesare exercitării funcţiei publice specifice   de  execuţie de   inspector   antifrauda clasa I gradul profesional asistent -1 an;
 5. vechime în specialitatea studiilor   necesare exercitării funcţiei publice specifice   de  execuţie de   inspector   antifrauda clasa I gradul profesional debutant – nu este necesara.
 6. condiţii specifice [vezi în lista documentelor de mai jos, cele două anexe referitoare la posturile disponibile în fiecare direcție regională, respectiv condițiile specifice pentru fiecare tip de post].

Dosarul de concurs trebuie sa conţină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere privind participarea la concurs (imprimată faţă-verso) [a se vedea lista documentelor utile, mai jos];
 2. copia actului de identitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
 4. copia diplomei de licenţă sau echivalentă;
 5. copia carnetului de muncă sau adeverinţă doveditoare a vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia permisului de conducere, categoria B, dupa caz;
 7. cazierul judiciar;
 8. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfăşurării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;
 9. o declaraţie pe propria răspundere [a se vedea lista documentelor utile, mai jos];
 10. curriculum vitae, potrivit modelului comun european, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae[a se vedea lista documentelor utile, mai jos];
 11. documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (7), lit. b) şi c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, respectiv avizul psihologic care priveşte evaluarea psihologică complexă a candidatului şi avizul psihologic cu privire la aprecierea nivelului de integritate al candidatului. Certificatele trebuie să fie eliberate cu cel mult 3 luni anterior desfăşurării concursului. Cele două certificate trebuie emise in urma unei sesiuni unitare de examinare realizate de catre acelaşi psiholog. [a se vedea lista personalului şi a entităţilor acreditate, respectiv autorizate să realizeze evaluările psihologice complexe şi de integritate în lista documentelor utile, mai jos]

Cerințe tehnice privind dosarul de concurs

Documentele componente ale dosarului de concurs vor fi îndosariate într-un dosar cu șină (cartonat).

Vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor dobândită anterior datei de 01.01.2011 va fi atestată prin înscrierile din cartea de muncă, iar vechimea dobândită în muncă şi/sau în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011 va fi atestată prin adeverinţe care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul tehnic al comisiei de examinare şi evaluare.

Cererea de înscriere poate fi listata de pe site-ul ANAF sau se pune Ia dispoziţia candidaţilor de către Agenţie, prin grija secretarului tehnic al comisiei de examinare şi evaluare.

Sunt considerate complete dosarele de concurs care conţin toate documentele prevăzute, până la termenul limită al perioadei de înscriere stabilit în anunţul de concurs.

Documente utileLista posturilor vacante din cadrul Direcţiei Generale de Antifraudă FiscalăLista posturilor vacante din cadrul Direcţiei Generale de Antifraudă Fiscală cu excepţia Direcţia de combatere a fraudelorCerere de înscriereDeclaraţie pe propria răspundereModel CV europeanBibliografie pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice specifice vacante de execuţie de inspector antifraudă din cadrul ANAF la – Direcţia de cooperare interinstituţională – structura centrală și – Compartimente cooperare interinsituţională din cadrul Direcţiilor regionale antifraudă fiscalăListă furnizori servicii psihologice autorizateModel adeverinţă vechimeModel aviz psihologic-evaluare psihologică complexăModel aviz psihologic-evaluare psihologică a intregrităţii

Etape de organizare a concursului de ocupare a unor posturi vacante la ANAF – Direcția Antifraudă Fiscală, martie 2016

Concursul anunțat de ANAF constă în trei etape, respectiv: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviul.  Proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă și va avea loc în data de 5 martie 2016. Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării funcţiilor publice pentru care se organizează concursul. Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs [a se vedea lista documentelor utile, mai jos] aprobate de preşedintele Agenţiei, astfel încât să asigure verificarea capacităţii de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanță cu nivelul și specificul funcţiilor publice pentru care se organizează concursul.

Pentru mai multe informații despre organizare, a se vedea Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 677/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

ANAF solicită candidaţilor să ia toate măsurile în vederea utilizării întregii perioade de depunere a dosarelor de înscriere – respectiv 3 – 17 Februarie 2016 – astfel încât să se evite eventualele aglomeraţii în ultima zi prevăzută pentru înscriere.

Mai multe informații Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.319.97.59 / 021.319.97.68/int.2018, 2492, 2026, 2011, 2047, 2059 și 1342, precum şi pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea INFO ANAF/Anunţuri/Resurse umane/Concurs Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *