Noi criterii privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, a aprobat, prin ordin, metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017.

„Principala noutate adusă de noul act normativ o reprezintă accentuarea ponderii acordate participării şi punctajului cadrelor didactice care înregistrează performanţe notabile în activităţi de prevenire şi combatere a abandonului şcolar, respectiv în managementul de proiecte integrative care să genereze consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune”, a informat MENCŞ.

În acest sens, metodologia precizează în mod explicit că la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa inclusiv personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 4 ani, care în perioada 1 septembrie 2011 – 31 august 2016 a avut performanţe deosebite în prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu nevoi speciale în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare incluzive. În acelaşi timp, cadrele didactice trebuie să deţină şi calificativul „Foarte bine” pentru fiecare an şcolar din perioada evaluată.

Criteriile de punctare

Pentru a obţine gradaţia de merit sunt luate în calcul patru criterii majore al căror punctaj maxim însumat reprezintă 100 de puncte: activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă (70 de puncte), performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială (10 puncte), activităţi extracurriculare şi implicarea în proiecte (15 puncte) şi contribuţia la dezvoltarea instituţională (5 puncte).

Astfel, în cadrul criteriului activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă vor fi punctate şi rezultatele deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor din medii dezavantajate, cu cerinţe educaţionale speciale şi cu alte dificultăţi de învăţare, precum şi iniţierea şi aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres în învăţare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflaţi în risc de abandon şcolar şi a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.

De asemenea, se pot acorda puncte pentru iniţierea şi aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele în regim simultan, pentru progres în învăţare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflaţi în risc de abandon şcolar şi a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
Suplimentar, în cadrul criteriului privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială a fost introdus un nou indicator: elaborarea/susţinerea de programe de formare sau de dezvoltare profesională inovatoare pentru cadrele didactice care lucrează cu preşcolari/elevi aparţinând grupurilor dezavantajate/vulnerabile.

Măsurile adoptate de Ministerul Educaţiei sunt complementare documentelor de politici publice adoptate în această perioadă care privesc incluziunea în educaţie.

Doar 16% dintre cadrele didactice primesc gradaţia

Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2017. Personalul didactic din învăţământ care beneficiază de gradaţie de merit până la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs.
Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate reprezintă 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control existente la nivelul inspectoratului şcolar.

Potrivit prevederilor în vigoare, cuantumul gradaţiei de merit se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază pentru fiecare beneficiar în parte.

curierulnational

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *