Monitorul Oficial nr. 1059, nr. 1060, nr. 1061, nr. 1061 bis, nr. 1062, nr. 1062 bis, nr. 1063, nr. 1063 bis, nr. 1064 și nr. 1065 din 29 Decembrie 2016

Monitorul Oficial nr. 1065 din 29 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 1008/2016 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
 2. Hotărârea Guvernului nr. 1010/2016 pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1009/2016 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a „Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale“, pentru anul 2016
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1011/2016 privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1012/2016 pentru modificarea art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
 6. Hotărârea Guvernului nr. 1013/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit
 7. Hotărârea Guvernului nr. 1014/2016 pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2017
 8. Hotărârea Guvernului nr. 1015/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 588/2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A.
 9. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2922/2016 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2017
 10. Decizia Prim-Ministrului nr. 390/2016 pentru eliberarea domnului Raul-Florian-Petrişor Pătraşcu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

Monitorul Oficial nr. 1064 din 29 Decembrie 2016

 1. Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 208/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 15/2015
 2. Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1003/2016 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin
 3. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Monitorul Oficial nr. 1063 bis din 29 Decembrie 2016

 1. Anexa la Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 654/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0177 Pădurea Topana

Monitorul Oficial nr. 1063 din 29 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 971/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
 2. Hotărârea Guvernului nr. 1000/2016 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, ca urmare a reevaluării
 3. Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 210/2016 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017
 4. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 654/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0177 Pădurea Topana
 5. Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 1382/2919/2264/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea MAMAIA – S.A.
 6. Decizia Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2016 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 4/2007 privind eliberarea Certificatului de status profesional curent
 7. Decizia Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 22/2016 pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România

Monitorul Oficial nr. 1062 bis din 29 Decembrie 2016

 1. Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul Miinsterului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1554/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman

Monitorul Oficial nr. 1062 din 29 Decembrie 2016

 1. Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 203/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale
 2. Ordinul Miinsterului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1554/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman

Monitorul Oficial nr. 1061 bis din 29 Decembrie 2016

 1. Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1503/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0269 Vama Veche – 2 Mai

Monitorul Oficial nr. 1061 din 29 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 2. Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Ministerului Finanțelor Publice nr. 986/2905/2016 privind aprobarea cuantumului taxei pentru aprobarea organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică
 3. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1503/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0269 Vama Veche – 2 Mai
 4. Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari nr. 121/2016 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017

Monitorul Oficial nr. 1060 din 29 Decembrie 2016

 1. Ordinul Ministerului Justiției nr. 4682/C/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Monitorul Oficial nr. 1059 din 29 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Senatului nr. 167/2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
 2. Hotărârea Guvernului nr. 999/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii
 3. Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3698/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
 4. Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României
 5. Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 122/2016 cu privire la acordarea vizei pentru anul 2017 auditorilor financiari care îndeplinesc cerinţele stabilite prin reglementările Camerei Auditorilor Financiari din România şi care au depusă Declaraţia privind respectarea criteriilor pentru buna reputaţie

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *