Monitorul Oficial nr. 1066, nr. nr. 1067, nr. 1068, nr. 1069, nr. 1070, nr. 1071, nr. 1072 și nr. 1073 din 30 Decembrie 2016

Monitorul Oficial nr. 1073 din 30 decembrie 2016

 1. Decizia Curții Constituționale a României nr. 640/2016 referitoare la excepția de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 2. Decretul nr. 1177/2016 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor
 3. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii [Descarcă aici ordinul sau vezi textul integral mai jos]

ordin-ms-1520-2016

 1. Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1556/2016 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.
 2. Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2307/2016 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CAROM – BROKER DE ASIGURARE – S.A.
 3. Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2308/2016 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BEST BROKER – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
 4. Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2309/2016 privind sancţionarea Societăţii ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

Monitorul Oficial nr. 1072 din 30 Decembrie 2016

 1. Decretul nr. 1179/2016 privind numirea în funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 2. Decretul nr. 1178/2016 privind numirea în funcţia de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1006/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1016/2016 privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 5. Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr. 3293/2016 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea şi valorificarea bunurilor sechestrate
 6. Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2282/2016 privind sancţionarea Societăţii GTT INSURANCE BROKER – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii
 7. Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2313/2016 privind sancţionarea Societăţii FORTIS ASIGURARI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii
 8. Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1585/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007
 9. Ordinul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1052/2016 pentru stabilirea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 10. Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1615/2016 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.260/2014

Monitorul Oficial nr. 1071 din 30 Decembrie 2016

 1. Decretul nr. 1176/2016 privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru
 2. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat [Descarcă aici ordinul
  sau vezi textul integral mai jos]

ordin-mencs-6102-2016-licenta-master-doctorat

Monitorul Oficial nr. 1070 din 30 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 2. Hotărârea Guvernului nr. 1002/2016 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi pentru modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 3. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2908/2016 pentru modificarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1003/2016 pentru completarea art. 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile
 5. Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr. 3218/2016 pentru completarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013ˮ, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.901/2013
 6. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6110/2016 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS)
 7. Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
 8. Hotărârea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 67/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 76/2015 privind derogarea de la prevederile art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Monitorul Oficial nr. 1069 din 30 Decembrie 2016

 1. Decretul nr. 1174/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne
 2. Decretul nr. 1175/2016 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale
 3. Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3696/2016 pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale, precum şi pentru aprobarea unor formulare şi modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii“
 4. Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 4474/30101/2886/2205/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii COMALEX – S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
 5. Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 1508/33881/2904/2291/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Active Conexe – S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
 6. Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2016 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2017

Monitorul Oficial nr. 1068 din 30 Decembrie 2016

 1. Decizia Curții Constituționale a României nr. 607/2016 referitoare la excepția de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
 2. Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr. 3245/2016 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii BANAT PARK SERVICES – S.R.L.
 3. Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr. 3246/2016 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARCURI INDUSTRIALE BIHOR – S.R.L.
 4. Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

Monitorul Oficial nr. 1067 din 30 Decembrie 2016

 1. Hotărârea Guvernului nr. 937/2016 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii
 2. Hotărârea Guvernului nr. 1007/2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015
 3. Decizia Prim-Ministrului nr. 391/2016 pentru eliberarea domnului Raul Călin Pop, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
 4. Decizia Prim-Ministrului nr. 392/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Eugen-Ştefan-Dorel Cojoacă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională
 5. Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 1352/2016 privind aplicarea articolului 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor

Monitorul Oficial nr. 1066 din 30 Decembrie 2016

 1. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1476/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. Nicolae Robănescu“ Bucureşti

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *