Serviciul Public de Ecologizare devine Direcţia de Administrare a Domeniului Public al Municipiului Mediaş

Consiliul Local Mediaș va discuta în ședința din 23 ianuarie a.c. un proiect de hotărâre prin care se propune modificarea denumirii Serviciului Public de Ecologizare în  Direcţia de Administrare a Domeniului Public al Municipiului Mediaş.

Foto via © Shutterstock.com

Prin același proiect se prevede faptul că noul serviciu va prelua o parte din atribuțiile Direcției Tehnice din Primăria Mediaș, dar și că vor fi desființate, respectiv înființate mai multe birouri, urmând să se aprobe și un nou regulament de funcționare a noii direcții. Unul dintre noile servicii va fi cel de administrare şi întreţinere locuri de joacă, dotări stradale şi mobilier urban.

Ce schimbări au loc în Primăria Mediaș pentru înființarea Direcţiei de Administrare a Domeniului Public

În referatul anexat proiectului de hotărâre se arată că:

„Serviciul Public de Ecologizare este un serviciu public cu personalitate juridică care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Administraţiei Publice Locale, fiind coordonat de Primarul municipiului Mediaş. Serviciul Public de Ecologizare a luat fiinţă în 2004 fiind aprobat prin H.C.L. 49/15.03.2004 şi desfăşurând activităţi de precolectare, colectare, transport şi depozitare a reziduurilor solide (exceptând deşeurile toxice, periculoase şi a celor cu regim special) precum şi activităţi de preselectare şi organizare a reciclării deşeurilor.

Ulterior, prin H.C.L. 322/27.10.2008 activităţile de salubritate au fost încredinţate operatorului regional de salubritate S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş.

Serviciul Public de Ecologizare desfăşoară actualmente activităţile enumerate şi detaliate în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin H.C.L. 419/22.12.2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere faptul că se impune completarea activităţilor S.P.E. cu alte activităţi pe care le desfăşoară actualmente Direcţia Tehnică (ex. confecţii metalice, întreţinere fântâni arteziene, ceasuri publice, întreţinerea mobilierul urban şi locurilor de joacă) şi Compartimentul Situaţii de Urgenţă (ex.deratizare, dezinsecţie), propunem schimbarea denumirii serviciului public “Serviciul Public de Ecologizare” din “Serviciul Public de Ecologizare” în serviciul public “Direcţia de Administrare a Domeniului Public Mediaş”

În scopul înființării noii direcții, se propune elaborarea unui nou regulament precum şi a unei noi organigrame prin desfiinţarea, scindarea, comasarea şi înfiinţarea unor servicii, birouri, compartimente, astfel:

 • Se desfiinţează Biroul Cimitir, Protecţia Muncii, Prestări Servicii, Reclamă şi Publicitate şi prin scindarea acestuia se înfiinţează Compartiment Cimitir, Reclamă şi Publicitate din structura Serviciul Administrare Zone Verzi, Cimitir, Publicitate Stradală şi se înfiinţează Compartimentul Curăţenie din structura Biroului Economic, Administrativ;
 • Se desfiinţează Biroul Contabilitate, Salarizare, resurse Umane, Financiar, Casierie, Aprovizionare, Gestiune, Arhivă, Secretariat, Parcări şi prin scindarea acestuia se înfiinţează Birou Economic, Administrativ şi Compartiment Parcări şi Centru Comandă;
 • Se desfiinţează Dispecerat monitorizare Zona centrală, Mediu şi se înfiinţează Compartiment Parcări şi Centru Comandă;
 • Se înfiinţează Serviciul Administrare Zone Verzi, Cimitir, Publicitate Stradală prin comasarea Biroului Zone Verzi existent cu, Compartimentul Cimitir, Reclamă şi Publicitate;
 • Se înfiinţează Compatiment Ecarisaj, Dezinsecţie, Deratizare;
 • Se înfiinţează Serviciul Administrare şi întreţinere Locuri de joacă, Dotări stradale şi Mobilier urban.

Schimbarea denumirii şi a nivelului de organizare presupune şi modificarea calităţii unor posturi prin desfiinţare, înfiinţare, mutare şi transformare, schimbându-se statul de funcţii astfel:

A)    Funcţii de conducere:
–    Se desfiinţează funcţia de conducere Şef Birou Cimitir, Proiecţia Muncii, Prestări Servicii, Reclamă şi Publicitate;
–    Se înfiinţează funcţia de conducere Director Adjunct al Direcţiei de Administrare a Domeniului Public Mediaş;
–    Se înfiinţează funcţia de conducere Şef Serviciul Administrare şi întreţinere Locuri de joacă, Dotări stradale şi Mobilier urban.

B)    Funcţii de execuţie:
Funcţiile de execuţie vor respecta statul de funcţii ataşat raportului (nr: a se vedea documentul de la finalul articolului).

Atribuții ale serviciilor din Direcţia de Administrare a Domeniului Public a Municipiului Mediaș

Noua direcție, prin serviciile nou înființate, va desfășura următoarele activități:

A. Administrarea parcurilor şi zonelor verzi

 1. Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, parcurilor, grădinilor publice şi a locurilor dejoacă pentru copii sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale.
 2. Sub denumirea de spaţii verzi, în sensul prezentului regulament, se înţelege parcurile şi grădinile publice, zonele de agrement aferente localităţilor, scuarurile dintre ansamblurile de clădiri, precum şi spaţiile aferente altor imobile aparţinând instituţiilor şi agenţilor economici.
 3. Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura servicii de întreţinere a spaţiilor verzi, astfel încât acesta să îşi îndeplinească funcţiile pentru care au fost create, şi anume, funcţia ecologică, funcţia de utilitate publică şi funcţia complementară.
 4. Autorităţile administraţiei publice vor stabili prin proiecte şi studii urbanistice necesarul de spaţii verzi, precum şi destinaţia acestora.
 5. În zonele de agrement, autorităţile administraţiei publice locale vor interzice amplasarea:
  • întreprinderilor care prin activitatea loc produc zgomote, vibraţii sau impurifică apa, aerul, solul;
  • unităţilor agrozootehnice;
  • unităţilor de transporturi;
  • staţiilor de epurare a apelor uzate şi a depozitelor controlate de deşeuri solide.
 6. În cadrul amenajării şi dotării zonelor de agrement se vor asigura:
  • instalaţii de alimentare cu apă potabilă;
  • WC-uri publice şi locuri pentru colectarea deşeurilor;
  • colectarea şi îndepărtarea apelor uzate prin instalaţiile de canalizare locale sau zonale ale căror construcţie şi exploatare să evite poluarea factorilor de mediu.
 7. Pentru parcurile şi grădinile publice suprafeţele normale ale acestora vor fi asigurate în funcţie de zona geografică, clima şi de tradiţia zonei.
 8. Realizarea şi exploatarea spaţiilor verzi se vor face respectându-se şi aplicându-se următoarele etape:
  • etapa de proiectare, impusă prin documentaţiile de urbanism, în care se realizează studiul spaţiilor verzi şi se stabilesc soluţiile de detaliu necesare executării acestor spaţii;
  • etapa de realizare a spaţiilor verzi, care se va face în regie proprie sau prin intermediul unor agenţi economici de stat ori privaţi specializaţi. încredinţarea realizării spaţiilor verzi agenţilor economici de stat sau privaţi se va face conform legislaţiei în vigoare;
  • etapa de exploatare a spaţiilor verzi, care se va face prin lucrări de întreţinere, reparaţii, restaurări, modernizări şi paza spaţiilor verzi;
  • etapa de producţie, care se va realiza prin bazele de producere a materialului floricol.

Administrarea Cimitirului Comunităţii şi a Cimitirului Eroilor

 1. Autorităţile administraţiei publice locale răspund de organizarea, administrarea şi coordonarea activităţii cimitirelor aflate în subordinea acestora.
 2. Serviciile necesare colectivităţilor locale sunt asigurate în sistem privat de către unităţile parohiale, iar în sistem public prin cimitirele de stat/locale.
 3. Organizarea şi funcţionarea cimitirelor umane de către autorităţile administraţiei publice locale se realizează prin:
  • atribuirea locurilor de înhumare prin concesiune pe termen limitat de 7 ani sau pe termen nelimitat, dar cu respectarea condiţiei ca locul să fie îngrijit;
  • realizarea construcţiilor funerare numai cu autorizarea consiliului local;
  • plata unor taxe şi tarife către bugetul local.
 4. Infrastructura cimitirelor constând în platforme, drumuri de acces, alimentare cu apă, clădirea administraţiei cimitirului este în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.
 5. Serviciul va fi prestat în regie proprie sau prin delegarea gestiunii serviciului unui operator autorizat.
 6. Prestarea serviciului în modalităţile prevăzute la alin. (5) va fi realizată respectându-se următoarele:
  • aplicarea şi respectarea regulamentului aprobat de consiliul local;
  • corectitudinea concesionărilor şi a atribuirii locurilor de 7 ani;
  • asigurarea ordinii în perimetrul cimitirului;
  • asigurarea prestaţiilor necesare înhumării;
  • întreţinerea aleilor, clădirilor, instalaţiilor, împrejmuirilor;
  • asigurarea menţinerii apei freatice la adâncimi mai mari de 2 m.

Direcţia de Administrare a Domeniului Public Mediaş are în administrare şi Cimitirul Eroilor, având următoarele obligaţii:

 • întreţinerea, repararea monumentelor comemorative;
 • întreţinerea, repararea căilor de acces, împrejmuirilor, instalaţiilor de iluminat;
 • întreţinerea spaţiilor verzi din cadrul cimitirului;
 • asigurarea unei bune colaborări cu instituţiile care organizează activităţi de comemorare a eroilor neamului.

Citește întregul regulament pentru a vedea atribuțiile tuturor direcțiilor

20170118-serviciul-public-ecologizare

Loredana Bențan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *