Ce așteaptă Primăria Mediaș de la noii administratori Meditur S.A.

Consilierii locali vor discuta în ședința ordinară a lunii ianuarie un nou proiect de hotărâre care vizeazăadoptarea unor măsuri în vederea demarării procedurilor de evaluare şi selecţie a candidaţilor pentru funcţia de administrator/membru în cadrul Consiliilor de Administraţie a întreprinderilor publice la care Consiliul Local îndeplineşte calitatea de autoritate tutelară.

Foto via © Shutterstock.com

Concret, este vorba despre societățile Meditur SA, unicul operator de servicii de transport în comun din municipiu, respectiv SC Piaţa Prim Com SA, societatea care administrează toate piețele și târgurile din Mediaș.

Scrisoare de așteptări, element esențial în selecția noilor administratori la SC Meditur S.A. Mediaș

După cum se arată în referatul anexat propunerii de proiect, Primăria Mediaș, în calitate de autoritate tutelară, va declanşa procedura de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie și va împuternici Comitetul de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie, cu consultarea comisiei constituită conform HCL 224/2016, să aprobe componenta iniţială a planului de selecţie, pentru funcţia de administrator, în termenul şi condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

În plus, întrucât HG 722/2016 privind normele metodologice de aplicare a unor prevederi ale OUG 109/2011 privind selecţia administratorilor reglementează Regulile generale pentru redactarea scrisorii de aşteptări, Consiliul local a întocmit această scrisoare de așteptări, la solicitarea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie al Meditur S.A..

Documentul, care va fi supus aprobării consilierilor locali medieșeni, explică în principal contextul activității Meditur SA și unele dintre provocările cu care se confruntă societatea, acordând doar câteva rânduri așteptărilor efective.

Mai mult, așa cum se vede în textul documentului, redat integral în cele ce urmează (text și pdf), conținutul scrisorii pare a fi nefinalizat.

„SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI în procesul de recrutare si selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al SC Meditur SA Mediaş

În vederea derulării în bune condiţii a procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al operatorului de transport public local de călători în Municipiul Mediaş, în considerarea art. 64 din OUG 109/2011 aplicabil ca urmare a vacantării posturilor, după efectuarea procedurii de selecţie pentru mandatul 2014 – 2018, prezentul document va avea în vedere planul de administrare aprobat.

Prezenta scrisoare reprezintă un document de lucru orientativ prin care autoritatea tutelară stabileşte performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale societăţii.

I. Cadrul Instituţional

Serviciul public de transport local este asigurat de operatorul având capital integral public, deţinut cu o participaţie de 100% din capital de către Municipiul Mediaş, organizat conform principiului ”in-house” (controlul fiind exercitat de autoritatea deliberativă atât în privinţa politicii acţionariatului cât şi în privinţa executării în concret a serviciului public) prestarea acestuia având la baza contractul de concesiune a serviciului, prin gestiune delegată nr. 267/2008, atribuit direct şi prelungit succesiv, cu termen de valabilitate până în anul 2019.

La data elaborării prezentei se află în curs de elaborare, Studiul de Oportunitate, Regulamentul serviciului, Caietul de Sarcini şi modelul contractului, prin care noile condiţii de prestare a serviciului pot suferi modificări.

II. Cadrul legal

Activitatea societăţii este reglementată prin legislaţie specifică, respectiv:

 • OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulteriore şi HG 722/2016 privind normele de aplicare ale acesteia
 • Legea 31/1990 privind societăţile comerciale
 • Regulamentul CE nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători
 • Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu mofificările şi completările ulterioare
 • Legea 92/2007 privind transportul public local şi Normele sale de aplicare
 • Ordinul 272/2007 pentru aplicarea normelor cadrul pentru stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru servicii de transport public local

III. Rezumatul strategiei guvernamentale şi locale în domeniul transportului public de persoane şi viziunea generală a autorităţii publice tutelare cu privire la Misiunea şi Obiectivele Operatorului Local

Autoritatea tutelară poate defini principalele direcţii de acţiune în domeniul în care activează operatorul de transport, având ca reper Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 şi 2020, 2030 aprobată prin OMT nr. 508/2008, Strategia de dezvoltare a municipiului Mediaş 2014 – 2020 aprobată prin HCL 122/2014 şi Planul de mobilitate urbană elaborate, insuşit prin HCL 185/2015.

Conform principiilor stipulate în Strategia europeană de transport durabil „o politică de transport sustenabilă ar trebui să facă faţă intensităţii traficului şi nivelelor de congestie crescânde, zgomotului şi poluării şi să spriijine folosirea modurilor de transport mai puţin agresive faţă de mediul înconjurător, precum şi internaţionalizarea costurilor sociale şi ambientale.

Obiectivul general îl reprezintă dezvoltarea echilibrată a sistemului naţional de transport care să asigure o infrastructură şi servicii de transport moderne şi durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Ministerul Dezvoltării Regionale a identificat necesitatea creşterii gradului de mobilitate urbană a persoanelor şi bunurilor, sporirea adaptabilităţii populaţiei la nevoile pieţei forţei de muncă.

În cadrul POR 2014 -2020 se identifică ca şi prioritate de investiţii “Promovarea strategiei de reducere a emisiilor de Co2 în zone urbane”.

Misiunea şi Obiectivele

Transportul public local de călători reprezintă una din principalele componente din mecanismul economico-social al UAT pe care o deserveşte, misiunea operatorului este să încurajeze utilizarea preponderentă a acestei forme de deplasare, respectiv să asigure creşterea interesului pentru transportul public de persoane prin curse regulate.

Măsurile prin care se poate realiza aceasta sunt investiţiile în transport public urban nepoluant:

 • achiziţionarea de material rulant electric/ vehicule ecologice
 • modernizarea/ reabilitarea/extinderea traseelor de transport electric ~ modernizarea materialului rulant electric existent (troleibuze)

Operatorul dc transport are ca obiectiv efectuarea serviciului cu respectarea ansamblului de reglementări care contribuie la îmbunătăţirea siguranţei rutiere, referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura aferentă, persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic prin:

 • creşterea nivelului de calitate al serviciului si a confortului utilizatorilor,
 • accesul nedescriminatoriu la furnizarea acestuia S protecţia categoriilor defavorizate,
 • Executarea transportului public local dc persoane prin curse regulate în condiţii de siguranţă şi confort
 • Corelarea capacităţii de transport cu fluxurile de călători

Obiectivul specific corespunzătoar, la nivel local, fiind obţinerea performanţelor operaţionale şi financiare, care să asigure: optimizarea volumului călătorilor transportaţi, optimizarea distanţelor, utilizarea eficientă a capacităţii existente, optimizarea consumurilor energetice

IV. Încadrarea S.C. Meditur SA, în categoria serviciilor publice de utilităţi publice

Conform Actului Constitutiv, obiectul principal de activitate al Societăţii îl constituie: Transporturile urbane, suburbane si metropolitane de calatori – cod CAEN4931 în prezent, operatorul deţine un parc auto compus din:

 • 12 autobuze 12 m
 • 15 autobuze articulate 16 – 18 m
 • 13 autobuze de capacitate mică (microbuze)
 • 6 troleibuze articulate

operând pe un parcurs compus din 12 trasee, însumând 184 km, cu lungimea media a interstaţiei între 350 m şi 650 m. De menţionat faptul că starea de uzură fizică şi morală e destul de avansată (mixt 15,17 ani, autobuze 18,03, microbuze 7,7 ani, troleibuze 23 ani)

Cadrul legal care defineşte activitatea Operatorului, ca fiind activitate din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice este determinat de Legea nr. 51 / 2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi Legea nr. 92/2007.

în temeiul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului, Operatorul are dreptul exclusiv de a furniza serviciile de transport public local de calatori pe raza unitărţii administrative teritoriale, de a exploata bunurile aparţinând patromoniului Municipiului Mediaş, constând în infrastructura aferentă transportului electric şi neelectric precum şi de a încasa integral veniturile obţinute din furnizarea acestora.

Mai mult, operatorul beneficiază de sume alocate în bugetul local pentru acoperirea diferenţelor dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării legitimaţiilor de călătorie individuale până la nivelul tarifelor de vânzare către populaţie a legitimaţiilor de călătorie individuale.

Se asigură acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, de gratuitate la legitimaţiile de călătorie individuale, precum şi pentru anumite categorii de persoane considerate vulnerabile (pensionari), prin Hotărâri ale autorităţii deliberative.

Se acordă subvenţii pentru acoperirea a 50% din costul călătoriei pentru elevii din reţeaua şcolară a municipiului.

V. Politica de dividende şi de vărsământe din profitul net

Profitul realizat de către Societate, la încheierea exerciţiului financiar, este repartizat conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii.

Profitul net se varsă la bugetul local.

În perspectivă se poate pune în discuţie constituirea unui fond de întreţinere şi dezvoltare (în conformitate cu OUG 198/2005) care să fie alimentat prin vărsămintele din profitul net, redevenţa aferentă serviciului, impozitul pe profit plătit, dobânzi aferente disponibilităţilor Fondului I1D.

VI. Politica de investiţii

Politica de investiţii vizează două categorii de obiective:

 • investiţii în mijloace de transport mai puţin poluante, şi a dotărilor specifice activităţii (staţii de călători, sistem de tiketing) din surse proprii şi din trasferuri de la buget local
 • lucrări de extindere şi reabilitare a reţelelor electrice de contact, cu finanţare de la bugetul local

VII. Dezideratele autorităţii tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice

în contextul cumulării celor două atribuţii (de autoritate deliberativă în raport cu executarea contractului de delegare a gestiunii seviciului şi de adunare generală a acţionarului în raport cu forma de organizare a întreprinderii) autoritatea tutelară, apreciază că în context legal, statutar şi contractual singurele repere sunt cele privind obligaţiile de transparenţă şi raportare prevăzute de OUG 109/2011.

VIII. Condiţii privind calitatea şi siguranţa serviciilor

Problemele referitoare la calitatea transportului public, pot avea ca reper identificabil, următoarele:

 • frecventa cu care sosesc mijloacele de transport pe anumite trasee
 • existenta unor zone neacoperite de traseele existente
 • starea de uzura a unor vehicule si intrctinerca acestora
 • lipsa de amabilitate a personalului cu care calatorii/clientii intra in contact, incepand cu obţinerea informaţiilor privind transportul public de persoane si pana la efectuarea deplasării.
 • informaţiile disponibile in unele statii de transport.
 • punctualitatea sosirii/plecarii din statii a mijloacelor de transport.
 • apariţia unor defecţiuni la aparatele de distributie/incarcare bilete si abonamente.
 • emisiile poluante generate de unele mijloace de transport.
 • căldură excesiva in unele zile de vara (lipsa climatizare).

Autoritatea publică tutelară aşteptând ca nivel de îndeplinire a acestora, atingerea indicatorului stabilit în planul de administrare.

IX. Etică, Integritate

Direcţiile de dezvoltare ale operatorului trebuie să aibă la baza principiile care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă şi etică, în raport cu principalii săi consumatori/ beneficiari, cu autoritatea locală, autorităţile de reglementare, organismele de control şi proprii angajaţi.

Se recomandă elaborarea unui Cod Etic al societăţii în care să fie cuprinse o serie de reguli specifice care fixează cerinţele minime pentru orice angajat în raport cu toţi factorii implicaţi în organizarea şi funcţionarea societăţii prin indentificarea riscurilor specifice domeniului de activitate.

X. Aşteptările autorităţii tutelare

 • Achitarea de către societate, la termen, a tuturor obligaţiilor fiscale
 • Implementarea unei strategii privind creşterea eficienţei economice şi a sustenabilităţii financiare, prin optimizarea costurilor şi maximizarea veniturilor, în scopul asigurării continuităţii activităţii şi furnizării serviciilor;
 • Orientarea către client, prin: preocuparea permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legate de acţiunile întreprinse;
 • Competenţa profesională, respectiv creşterea eficienţei generale a societăţii, prin corecta dimensionare, a personalului societăţii;
 • Protecţia mediului, respectiv reducerea emisiilor de C02 și”

Citește textul integral al proiectului de hotărâre de Consiliu local

Notă: Scrisoarea de așteptări poate fi citită în paginile 12-17 din PDF-ul de mai jos.

20170119-proiect-numire-administratori-meditur-piata

Loredana Bențan

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *